Master's Supervisor-College of Materials Science and Engineering
安博电竞 -
安博电竞 -  About 安博电竞 -  Public Physical Education Curriculum 安博电竞 -  Physical Fitness Test 安博电竞 -  Sport Team 安博电竞 -  Research Institute 安博电竞 -  Sports Venues 安博电竞 -  Contact Us 
Position: index > Research Institute > Master's Supervisor
安博电竞 -


Sports human science:


Han Haijun

National Traditional Sports:


Tang Cheng, Chen Zichao

Sports Humanities and Sociology:


Rong Wenxue, Xiang Yong, Qiu Shuoli, Li Shanshan


Sports Training:


Zhang Xiaobo, Xie Xianghe, Zheng Jun, Yuan Zhihua, Lu Zhigang  ,Chen Qing

Physical Education (Master of Physical Education):

Tang Cheng, Zhang Xiaobo, Zheng Jun, Lv Zhigang, Xie Xianghe, Yuan Zhihua, Xiang Yong, Qiu Shuoli, Chen Qing, Chen Zichao, Li Shanshan

 

安博电竞 -
安博电竞 -

Physical Education Sichuan University
No.24 South Section 1,Yihuan Road,Chengdu,Sichuan,P.R.China,610065